ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และการพิจารณาผู้เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ฯลฯ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และการพิจารณาผู้เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ฯลฯ

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และการพิจารณาผู้เข้ารับรางวัล อาจารย์ดีเด่น รางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่น

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลคนดีศรีวพบ.พะเยา และรางวัลสายสนับสนุนเด่น ประจำปี 2566

1.ดาวน์โหลด

2.ดาวน์โหลด