นโยบายหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นโยบายหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2567

1.นโยบายหนวยงานคณธรรม 2567 1

นโยบายหน่วยงานคุณธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด