วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยกย่องและยินดีกับอาจารย์ที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยกย่องและยินดีกับอาจารย์ที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขอแสดงความยกย่องและยินดีกับอาจารย์ที่งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลด

bcnpy-re2bcnpy-re1bcnpy-re3bcnpy-re6bcnpy-re8bcnpy-re9bcnpy-re4bcnpy-re7bcnpy-re5