ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ประกาศคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด