คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563-2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2563-2566

docs org structure 18nov20

 

คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ที่ 080/2563
เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ2563-2566

ดาวน์โหลด