ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน

bcnpy-16-4-63