ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา(ฉบับที่ 2) เรื่องการเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน

bcnpy-16-4-63