ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

bcnpy-31-3-63-4

ประกาศ วพบ.พะเยา เรื่อง มาตรการการจัดระบบการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

ดาวน์โหลด