คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

31-3-63-3

คำสั่ง วพบ.พะเยา ที่ 023/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

ดาวน์โหลด