พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่นที่ 33 กลุ่มที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ โครงการอบรมหลักสูตร ผบต. รุ่นที่ 33 กลุ่มที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

bcnpy-new-24-5-67-1bcnpy-new-24-5-67-2