นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567

bcnpy-new-14-5-67-1bcnpy-new-14-5-67-2bcnpy-new-14-5-67-3bcnpy-new-14-5-67-4bcnpy-new-14-5-67-5bcnpy-new-14-5-67-6