ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ดลฤดี เพชรขว้าง นำนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมแสดงในชื่อชุด “ประทีปส่องใจ โคมนำไฟส่องทาง” ในงานเลี้ยงต้อนรับ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ ณ ลานกิจกรรมไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

bcnpy-18-12-66-1bcnpy-18-12-66-2bcnpy-18-12-66-3bcnpy-18-12-66-4