โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ วันที่ 6 ธันวาคม 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร กิจกรรมที่ 1 อบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยในการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ได้รับการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม โดยให้ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ ทะนายมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมสาธิตการปฏิบัติสถานการณ์จริงการอพยพหนีไฟ โดยมีอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-6-12-66-2bcnpy-6-12-66-4bcnpy-6-12-66-1bcnpy-6-12-66-3