ร่วมงานเดินขบวนสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมงานเดินขบวนสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมงานเดินขบวนสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ตำบลบ้านต๋อม ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยเป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับชุมชนตำบลบ้านต๋อม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนื่องแน่น  มีการประกวดกระทงประดิษฐ์ และประกวดนางนพมาศ โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หาดอิงกว๊าน บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-27-11-66-4bcnpy-27-11-66-3bcnpy-27-11-66-2bcnpy-27-11-66-1