ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ประจำปี 2566 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งลอยโคม ลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน ณ หาดอิงกว๊าน  บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-25-11-66-4bcnpy-25-11-66-3bcnpy-25-11-66-2bcnpy-25-11-66-1