ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย  ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และติดตามดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการตรวจเยี่ยม คือ นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 โดยมี ดร.พจนี เทียมศักดิ์ รองแผนกวิชาการ น.ส.อุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ รองแผนกวิชาการ และนายปกรณ์ เพ็ชรวิเชียร เจ้าหน้าที่โครงการ เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-26-11-66-1bcnpy-26-11-66-2bcnpy-26-11-66-3bcnpy-26-11-66-4