ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการดำเนินงานองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2566 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการดำเนินงานองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2566 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2566

ระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2566  โดย ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาการแทน รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนนำนักศึกษาชั้นปีที่2 (รองนายกสโมสรนักศึกษา ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ด้านการดำเนินงานองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก จ.กรุงเทพมหานคร

bcnpy-6-8-1bcnpy-6-8-1bcnpy-6-8-3bcnpy-6-8-4