ร่วมเป็นสถาบันร่วมในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมเป็นสถาบันร่วมในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ดร.อรัญญา นามวงศ์ ดร.ปรัศนี ศรีกัน และ ดร.อุทัยวรรณ์ นุกาศ ร่วมเป็นสถาบันร่วมในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่สนองตอบต่อปัญหาและสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้รับบริการทุกช่วงวัยและสังคมของประเทศ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลผู้รับบริการทุก
ช่วงวัย เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเครื่อข่ายสถานบริการสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

bcnpy-3-8-2bcnpy-3-8-1bcnpy-3-8-3