โครงการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566 รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566 รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา ได้ดำเนินการ จัดโครงการอบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2566 รูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอบรมในชั้นเรียน จำนวน 35 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่1 เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์วาสนา ธรรมโชติ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-4-8-4bcnpy-4-8-3bcnpy-4-8-2bcnpy-4-8-1