ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วันที่ 26 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วันที่ 26 กรกฏาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยอาจารย์แดนชัย ชอบจิตร รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานทั่วไปและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

bcnpy-26-7-1bcnpy-26-7-2bcnpy-26-7-3bcnpy-26-7-5