ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา วันที่ 21 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา วันที่ 21 กรกฏาคม 2566

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ (Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และสาขาการจัดการโรคเรื้องรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 10 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จำรูญ  ลิขิตวัฒนาสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมC52 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

bcnpy-21-7-1bcnpy-21-7-2bcnpy-20-7-3bcnpy-21-7-4bcnpy-21-7-5