ร่วมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Facebook Live วันที่ 20 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Facebook Live วันที่ 20 กรกฏาคม 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ Zoom Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

bcnpy-20-7-5bcnpy-20-7-4bcnpy-20-7-3bcnpy-20-7-2bcnpy-20-7-1