ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) วันที่ 19 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) วันที่ 19 กรกฏาคม 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และสาขาการจัดการโรคเรื้องรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 7 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

bcnpy-19-7-4bcnpy-19-7-3bcnpy-19-7-2bcnpy-19-7-1