ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและองค์กรคุณธรรม ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัน ของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมไม่สะดวก โดยการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. จัดกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการทันตกรรม การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การมอบยาตำราหลวง ให้แก่ประชาชน ประมงจังหวัดพะเยา มอบพันธุ์ปลาบึกปลาบึก และปลาแก้มช้ำ รวมทั้งสิ้น 10,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 2 ราย พร้อมมอบยาชุดพระราชทาน สิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่ม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ บ้านแม่ต๋อมใน ตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา

bcnpy-18-7-15bcnpy-18-7-14bcnpy-18-7-13bcnpy-18-7-12bcnpy-18-7-11