รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2566

วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา กิจกรรที่ 7 กิจกรรมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปะราลี   โอภาสนันท์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ ดร.คมวัฒน์  รุ่งเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ และดร.ปลื้มจิต  โชติกะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-18-7-6bcnpy-18-7-7bcnpy-18-7-8bcnpy-18-7-9bcnpy-18-7-10