พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) วันที่ 28 มิถุนายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) วันที่ 28 มิถุนายน 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ(Preceptor) การพยาบาลเฉพาะทาง 4 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และสาขาการจัดการโรคเรื้องรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 24 คน โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

bcnpy-28-6-5bcnpy-28-6-4bcnpy-28-6-3bcnpy-28-6-2bcnpy-28-6-1