โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ อาจารย์กาญจนา สาใจ งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำนางสาวณิชารีย์ สุขรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษา และนางสาวกมลอร คำมูล ประธานชมรมวิชาการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ เตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ และนานาชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ด้านกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานฯ จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ในรูปแบบออนไลน์

bcnpy-22-05-65-1bcnpy-22-05-65-2bcnpy-22-05-65-3bcnpy-22-05-65-4