เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2567

 ดาวน์โหลดเอกสาร

สมัคร 1.อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 15-19 มกราคม 2567

สมัคร 2.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง (18 สัปดาห์) 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567

สมัคร 3.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) (18 สัปดาห์) 1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2567

สมัคร 4.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ (18 สัปดาห์)1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2567

สมัคร 5.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) (16 สัปดาห์)1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2567

สมัคร 6.หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง(16 สัปดาห์)1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2567

 

ผู้ประสานงานการอบรมทุกหลักสูตร

1.คุณวินิตตา เพ็งเสงี่ยม เบอร์โทร 054-431779 ต่อ 118 เบอร์โทร  095-262-9743  e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.อ.สิริสุดา เตชะวิเศษ เบอร์โทร 087-706-8878 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.