ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ธานี กล่อมใจ

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ธานี กล่อมใจ

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ดร.ธานี กล่อมใจ ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ในที่ประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

425880964