การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

bcnpy-logo-thai

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

อาคารวช. ๑ ชั้น ๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสาร