ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2(รอบที่2)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2(รอบที่2)

เปดรบสมคร หลกสตรประกาศนยบตรผชวยพยาบาล 5

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่2(รอบที่2)

สมัคร เข้าศึกษา 

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ