ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์การรับนักศึกษา แบบ admissions รอบที่ 4

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์การรับนักศึกษา แบบ admissions รอบที่ 4

18-6-2561 14-55-19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับนักศึกษา แบบ admissions รอบที่ 4

 

หมายเหตุ

สัมภาษณ์ ณ ห้องทะเบียนวัดและประเมินผล อาคาร 3 ชั้น 2

ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.

หากไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลด   เอกสารเพิ่มเติม