นโยบายวัตถุประสงค์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

นโยบายวัตถุประสงค์และแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม

นโยบายวัตถุประสงค์และแผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม

      พันธกิจของกลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม

               ๑.บริการวิชาการแก่ชุมชน  เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

               ๒.พัฒนาศูนย์ศึกษาที่เป็นแหล่งความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของระบบสุขภาพ

     ๓.เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายในประเทศ

และต่างประเทศ

               ๔.พัฒนาทีมงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

              
        นโยบายของกลุ่มงาน

               ๑.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  และให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมตามความต้องการของผู้ใช้ชุมชน  และระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

               ๒.ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนการวิจัย

               ๓.เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านสุขภาพอย่างพอเพียง

               ๔.พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของศูนย์ศึกษาให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน      พระบรมราชชนก  และหน่วยงานภายนอก

               ๕.สนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างวิทยาลัยและต่างประเทศ

               ๖.เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

               ๗.พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ ผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อเป็นคลังความรู้ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชุมชน

               ๘.พัฒนาทีมงานและปฏิบัติงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

               ๙.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน  และหน่วยงานอื่น

             
         ขอบเขตงาน

               ฝ่ายบริการวิชาการและการจัดการเชิงรุกแบ่งเป็น  ๖  กลุ่มงานคือ  ๑. งานบริการวิชาการ  ๒. งานวิเทศสัมพันธ์และงานเชิงรุก  ๓. งานศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง  ๔.งานศูนย์ศึกษาครอบครัวและผู้ติดเชื้อ เอชไอ วี  ๕. งานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  และ ๖.งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

               ๑.งานบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยจัดบริการความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพอย่างพอเพียง  การศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

               ๒.งานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการเชิงรุก  มีหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์องค์กรตลอดจนพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรชุมชนทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร และ  นักศึกษา

               ๓.งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  มีหน้าที่ในการประสานงานกับสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองหน่วยคะแนนในการจัดโครงการต่าง ๆ และลงบันทึกข้อมูลการเก็บหน่วยคะแนนของบุคลากรที่เข้ารับการ อบรม

               ๔.งานศูนย์ศึกษาครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาศูนย์  และจัด     กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศูนย์ให้ได้มาตรฐานตามที่สถาบันพระบรมรมราชชนกกำหนด  และตอบสนอง ต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพ

               ๕.งานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุ  มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย  และพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ