ศูนย์ศึกษาครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี

logorat10

head-black

webv2-head2

ศูนย์ศึกษาครอบครัวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การให้บริการ

วางแผนพัฒนาศูนย์ และจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศูนย์ให้ได้มาตรฐานตามที่สถาบันพระบรมรมราชชนกกำหนด และตอบสนอง ต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรด้านสาธารณสุข ชุมชนและประชาชนทั่วไป

โครงการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ด้านการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์