ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์

การให้บริการ

วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาต่อเนื่อง ประสานงานกับสภาการพยาบาลเพื่อขอรับรองหน่วยคะแนนในการจัดโครงการต่าง ๆ และลงบันทึกข้อมูลการเก็บหน่วยคะแนนของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรด้านสาธารณสุข

โครงการ

  • โครงการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป
  • โครงการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขเบื้องต้น
  • โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  • โครงการประชุมวิชาการสำหรับศิษย์เก่า