ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

การให้บริการ

วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในการดำเนินงานของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย กับชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นๆ ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่ชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ชุมชนและประชาชนทั่วไป

โครงการ

  • โครงการการดูแลผู้สูงอายุ
  • โครงการการดูแลหญิงตั้งครรภ์