ข้อมูลกิจการนักศึกษา 56

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ข้อมูลกิจการนักศึกษา 56

คณะกรรมการบริหารได้มีมติอนุมัติเรื่องของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ดังนี้

 1. การใช้พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมของนักศึกษา คือ

     - ความสุภาพ

     - ความสามัคคี

     - ความมีน้ำใจ

 2. อัตลักษณ์นำกศึกษาของวิทยาลัย

 3. พื้นที่วัฒนธรรมของวิทยาลัย ลานเอนกประสงค์และลานสุขภาพหลังวิทยาลัย

 4. การกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

     1. กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพและความรักความผูกพัน

         1.1 Bye nior

         1.2 Sport's day

     2. กิจกรรมที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม (ทุกคน)

         2.1 พิธีบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู ชุดพยาบาลพีธีการ

         2.2 กิจกรรมรับตะเกียงไนติงเกล ชุดพยาบาลพิธีการ

         2.3 พิธีอำลาสถาบัน ชุดครุยวิทยฐานะ

         2.4 กิจกรรมรดน้ำดำหัว  ชุดพื้นเมือง

         2.5 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า  ชุดพยาบาลหรือชุดอนามัยชุมชน

    3. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF)(อาจารย์ประจำชั้น)

       3.1 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

       3.2 กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม

       3.3 กิจกรรมอื่นๆ ที่เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบันจัดขึ้น

    4. กิจกรรมเครือข่าย (อาจารย์งานพัฒนานักศึกษา)

       4.1 กิจกรรมค่ายสัมพันธ์

       4.2 กิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์

       4.3 กิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

       4.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบันจัดขึ้น

   5. กิจกรรมตามความสมัครใจ

      5.1 Freshly night

      5.2 Sport night

      5.3 กิจกรรมไนติงเกลมินิมาราธอน

      5.4 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

      5.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม

      5.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ เช่น กีฬาสีสัมพันธ์วิทยาลัยเครือข่าย

5. การกำหนดอาจารย์ไปร่วมพิธีพระราชทานปริญาบัตร

    5.1 รองผู้อำนวยการ (หมุนเวียน)

    5.2 อาจารย์ประจำชั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน

    5.3 อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน จำนวน 1 คน

    5.4 ตำแทนอาจารย์จากฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน

    5.5 ตัวแทนจากฝ่ายกิจการนักศึกษา (นางฟ้า) จำนวน 1 คน

    5.6 ตัวแทนงานวัดผลและประมวลผล จำนวน 1 คน