หลักสูตรพยาบาล 2552

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
6. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิม
7. สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
8. ปีการศึกษาที่กำหนดใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
9. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
10. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
11. ระบบการศึกษา
12. ระยะเวลาการศึกษา
13. การลงทะเบียนเรียน
14. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
15.  การประกันคุณภาพหลักสูตร/การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
16.  อาจารย์ผู้สอน
17.  จำนวนนักศึกษา
18.  สถานที่และอุปกรณ์การสอน
19.  ห้องสมุด
20.  งบประมาณ
21.  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
22.  หลักสูตร
23.  รายวิชาที่ขอเปิดใหม่
24.  รายวิชาที่ขอปรับปรุง