ประกวดราคา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศ การคัดเลือกร้านค้าประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร น้ำและเครื่องดื่ม เขียนโดย Super User 164
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 99
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 195
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 210
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 264
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Super User 257
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลตามแผน เขียนโดย Super User 860
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคา) เขียนโดย Super User 436
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เขียนโดย Super User 370
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 539