ประกวดราคา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ครบรอบ 12 เดือน เขียนโดย Super User 25
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย Super User 110
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 125
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 173
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Super User 161
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลตามแผน เขียนโดย Super User 585
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคา) เขียนโดย Super User 363
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เขียนโดย Super User 321
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 486
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 413