ประกวดราคา

logorat10

head-black

webv2-head2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)(ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน เขียนโดย Super User 29
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 94
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Super User 88
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลตามแผน เขียนโดย Super User 383
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(สอบราคา) เขียนโดย Super User 273
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เขียนโดย Super User 263
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย Super User 423
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 357