วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

logorat10

head-black

webv2-head2

unitcost 30 กันยายน 2560

logo bcnpy thai

Unit_cost ต้นทุน

ดาวน์โหลด Break_event_point จุดคุ้มทุน

ดาวน์โหลด FTES_Student การวิเคราะห์ภาระงานจากจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES : Full Time Equivalent Student)

ดาวน์โหลด propotion_graph

ดาวน์โหลด qa ต้นทุนต่อหน่วย

ดาวน์โหลด Unit_cost ต้นทุน

ดาวน์โหลด Unit_cost_sum ต้นทุนรวม