วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง (high fidelity simulation) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง

การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบจำลอง
สถานการณ์ที่มีความเสมือนจริงสูง (high fidelity simulation)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 เร่งรัดพัฒนาการบูรณาการทุกพันธกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูง

ดาวน์โหลด