วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน

แบบสรุป KM การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์2 ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ในระดับชาติและอาเซียน

ดาวน์โหลด