วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก

การบริหารการวิจัยและส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

ข้อที่ 2 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยร่วมกับแหล่งฝึก

ดาวน์โหลด