ประมวลรายวิชา 2551

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551

 

ประมวลรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551

        1. ปก

        2. สารบัญ

        3.curriculum E1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        4.curriculum E2 หมวดวิชาเฉพาะ

        5.curriculum E3 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

        6.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕

        7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕