ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

การให้บริการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย และพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 

 

Loading ...