ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณาจารย์ ต้อนรับการตรวจเยี่ยม นางสาวฤดีพร อาชาวาสนา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่3 เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 จากเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเอื้องเข็มแสด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-22-12-66-4bcnpy-22-12-66-3bcnpy-22-12-66-2bcnpy-22-12-66-1