มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง ระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง ระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และอาจารย์ ดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการจัดการโรคเรื้อรัง ระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม–30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 35  ราย เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กับ โรงพยาบาลพะเยา  โดยมี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เข้ารับการอบรม ตามความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-30-11-66-2bcnpy-30-11-66-1bcnpy-30-11-66-3bcnpy-30-11-66-4