วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ส่งนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ส่งนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม วันที่ 4 สิงหาคม 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมส่งนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้
1.ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา ผลงานเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเกลือโซเดียม ในนักศึกษาพยาบาล วพบ. พะเยา นำเสนอโดย นางสาวธิดาภรณ์ ตัน และ นางสาวพิมพ์ชนก พงศ์พิมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. รางวัลยอดเยี่ยมการนำเสนอนวัตกรรมแบบโปสเตอร์ ผลงานเรื่อง รู้สึกตาล้า อย่ามัวชะล่าใจ นำเสนอโดย นางสาวกมลวรรณ ณ พัทลุง และ นางสาวชูรีพร ก๋าแก่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2
ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา “วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการพยาบาล” ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

bcnpy-4-8-05bcnpy-4-8-04bcnpy-4-8-03bcnpy-4-8-02bcnpy-4-8-01