มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 ราย โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว วันที่ 26 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 ราย โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว วันที่ 26 กรกฏาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 13 ราย โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องเข็มแสด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-26-7-10bcnpy-26-7-9bcnpy-26-7-8bcnpy-26-7-7bcnpy-26-7-6