ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น จากสภานักข่าวไทย THAI PRESSCOUNCIL

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น จากสภานักข่าวไทย THAI PRESSCOUNCIL

ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขา ข้าราชการพลเรือนตัวอย่างดีเด่น จากสภานักข่าวไทย THAI PRESSCOUNCIL โดยรางวัลดังกล่าว ได้พิจารณาบุคคล โดยให้ความสำคัญกับบุคคลในด้านวามดี บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคมประพฤติ ปฏิบัติตนในความดีงามควรค่าแก่การเป็นบุคคลตัวอย่างแก่สังคม มีความสามารถและประสบความสำเร็จ การนำเสนอบุคคลในการรับการยกย่องเชิดชู ได้รับประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ “รางวัลแห่งชาติ” (Thai Awards ) ภายใต้แนวคิด “ ปณิธานความดี ” ผู้ควรค่าแก่การยกย่อง

 

bcnpy-19-05-65-11