การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562
กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


1. ดาวน์โหลด  แผนจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 

2. ตารางสอน
   2.1 ปี  1  ภาคการเรียนที่ 1>>ดาวน์โหลด , 2>>ดาวน์โหลด 
   2.2 ปี  2  ภาคการเรียนที่ 1>>ดาวน์โหลด ,  2-group-B 2-group-A3>>ดาวน์โหลด 
   2.3 ปี  3  ภาคการเรียนที่ 2>>ดาวน์โหลด  
   2.4 ปี  4  ภาคการเรียนที่ 1>>ดาวน์โหลด
3. รายละเอียดของวิชา (มคอ.) ปีการศึกษา 2562 Online
    คลิกที่นี่ หรือ สแกน QR Code ดังรูป

    QRCode-มคอ-ปการศกษา2562